Til professor Jens Peter Christensen og professor Karsten Revsbech

Til professor Jens Peter Christensen og professor Karsten Revsbech
Finn Held

Herlev den 28. april 1999.

Som det fremgår af pressen, er den såkaldte Vadstrupgårdsag ikke afsluttet. Nogle af de vurderinger der indgår i jeres redegørelse citeres, når de kan bruges til nedsættende omtale af Inga Held. Det gælder typisk for Bagsværd Bladet og JyllandsPosten. Det gælder også mennesker, der i medierne citeres som eksperter. Det gælder journalister eller andre, som sikkert udtaler sig i god tro.

Det er min opfattelse, som jeg kan belægge med dokumentation og argumenter, at jeres redegørelse knækker over, hvor I forlader juraen og retsprotokollerne og går over til organisationssociologien og avisudklippene. I har her udvidet jeres faglige autoritet til at gælde områder, I ikke har forstand på eller autoritet til at udtale jer om i den givne sammenhæng. Det gør det naturligvis ikke bedre, at I i dette afsnit overtræder de mest elementære regler for kildekritik, dokumentation, høring og bevisførelse.

I bidrager til den skade af Inga Helds omdømme, som ikke retssagen eller Byrådets behandling af sagen har bevirket, men som er skabt af Bagsværd Bladet og Jyllands Posten, og som videreformidles af jer i jeres redegørelse. Jeg henviser her til Inga Helds brev til byrådet som kommentar til jeres redegørelse, som hun ikke havde fået til udtalelse, hverken i den ene eller den anden version.

Ved at forlade jeres eget gebet og udtale jer om et område, I ikke har undersøgt fagligt kompetent, invaliderer I de muligheder, der måtte være ud fra en saglig og sociologisk tænkning at undersøge, hvad der har fundet sted omkring Vadstrupgård. Hvis man som ekspert, journalist eller politiker lægger vurderinger fra den ikke-juridisk funderede del af jeres Redegørelse til grund, starter man i tillid til, at man har fast grund under fødderne, mens det modsatte er tilfældet.

Ikke blot hensynet til Inga Helds omdømme, men også til offentligheden og til anerkendte principper for faglig kompetent og uhildet sagsbehandling og sagsfremstilling, kræver besvarelse af mine spørgsmål.

Jeg ønsker svar på følgende spørgsmål idet jeg henviser til tidligere korrespondance:

Hvilke særlige – udtrykte eller indforståede – aftaler foreligger der mellem jer og embedsmænd eller politikere på Gladsaxe rådhus om tilsendelse af dokumenter uden for den periode, undersøgelsen vedrører?
Hvad er – uanset særlige aftaler eller ej – begrundelsen for, at dokumenter fra før og efter den periode, den dømte var ansat, er bragt i anvendelse som materiale i undersøgelsen?
I hvilket omfang har I haft og anvendt kendskab til følgende:
Bagsværd /Søborg Bladets rettelse og beklagelse 27.1.1998 (gengivet i Pressenævnets årsberetning 1997, juni 1998)
Pressenævnets kendelse afsagt 3/2 1998 (gengivet i Bagsværd/Søborg Bladet 10.2.1998 og i sit fulde omfang i Pressenævnets årsberetning 1997, juni 1998)
Forliget mellem Inga Held og Bagsværd/Søborg Bladet (gengivet i Bagsværd/Søborg Bladet 6.4.1998)
Den kritik, jeg har fremført i Jyllands-Posten og i fagbladet Journalisten af Jyllands-Postens metoder og bladets anvendelse af citater fra såvel navngivne som anonyme kilder.
Oplysningerne om research-samarbejdet mellem Bagsværd/Søborg Bladet og Jyllands-Posten (bl.a. Bagsværd/Søborg Bladet 2.6.1998).
Hvilke overvejelser har I gjort jer vedrørende den kendsgerning, at Gladsaxe Byråds ønske om en uvildig undersøgelse invalideres af, at der blandt de dokumenter, I har modtaget fra Rådhuset, og som I synes at have lagt til grund, findes vurderinger vedrørende Vadstrupgård og Inga Helds embedsførelse udarbejdet efter Inga Helds fratræden og efter dommen i byretten og af embedsmænd, som i givet fald kunne få pålagt selvstændigt ansvar i sagen?
Hvad er jeres begrundelse for, at I i jeres Redegørelse foretager vurderinger af Inga Helds embedsførelse med referencer til vidneudsagn, som I har vidst ikke ville være tilgængelige for Inga Held, men nok for Byrådets medlemmer?
Hvad er jeres begrundelse for i intet tilfælde at forelægge Inga Held udtalelser, som I lægger til grund for jeres vurderinger?
Jeg vil gerne for den periode – og daterede fra den periode! – , I har påtaget jer at undersøge, have dokumenterede henvisninger til.
“de henvendelser/klager, der har været angående institutionens ledelse i almindelighed” ( s. 40),
“de klager/henvendelser, der skriftligt og/eller mundtligt – blev rettet til Daginstitutionskontoret” (s. 49),
“de foreliggende klager og henvendelser fra forældre og ansatte til Daginstitutionskontoret” (s. 50-51).
Jeg vil gerne have dokumenterede oplysninger for “den række af initiativer, Daginstitutionskontoret gennem årene har iværksat med henblik på at afhjælpe de samarbejdsvanskeligheder mv. der har været Vadstrupgård”. Jeg vil her bede om den største omhu ved besvarelsen. Jeg ønsker anført, hvilke samarbejdsvanskeligheder, hvilken art og hvilke aktører, der er tale om. Jeg ønsker oplyst, hvem der er kilden til påstanden om samarbejdsvanskeligheder.
Hvad omfatter udtrykket “samarbejdsvanskeligheder mv.” Hvilke sammenhænge er der mellem påstande om samarbejdsvanskeligheder og det emne, I har påtaget jer at undersøge?
Hvad er jeres dokumentation for at fremsætte påstanden “det dårlige samarbejdsklima i daginstitutionen”?
Hvad er jeres begrundelse for at udtale jer vurderende om samarbejdsklimaet i en institution, uden at have taget stilling til, i hvilket omfang I er kompetente til at udtale jer herom, og om sagen var tilstrækkeligt sagligt og uhildet belyst til, at en vurdering kunne foretages?
Hvorfor har I ikke søgt at skaffe jer tilgængelige oplysninger vedrørende påstanden om mange personaleudskiftninger, når I nu har fundet det nødvendigt at inddrage et af rygterne fra den påviseligt uvederhæftige journalist Tonni V. Sørensen?
Hvad er dokumentationen for jeres “indtryk, at dagligdagen på institutionen ikke har været præget af en velfungerende ledelse eller en særlig tillidspræget kommunikation mellem daginstitutions leder og de ansatte.” For god ordens skyld skal jeg oplyse, at jeg ikke er interesseret i citater fra Bagsværd Bladet eller Jyllands Posten.
Hvad er jeres begrundelse for at fremlægge en sådan samlet vurdering som angivet under forrige punkt uden på noget tidspunkt bede Inga Held om kommentarer til beskyldninger eller beskrivelser, som I på en eller anden måde måtte have lagt til grund for en sådan vurdering? Jeg skal i den sammenhæng minde om 2 ting, som jeg går ud fra at I er bekendt med:
at en arbejdsgiver ikke kan udtrykke sig om en ansats embedsførelse uden at forelægge udtalelsen for vedkommende, og at I naturligvis må overholde en tilsvarende regel og i givet fald nøjes med at henvise til hvad den ansættende myndighed selv har at give udtryk for i en vurdering
at borgmester Ole Andersen ved Inga Held afslutningsreception udtalte sig om hendes arbejde og på en sådan måde, at både Inga Held og offentligheden kan gå ud fra, at dette var den officielle tilkendegivelse af kommunens tilfredshed med Inga Helds arbejde.
Samtidig med dette brev fremsendes kopi til rektor for Århus Universitet med en opfordring til, at Universitetet anvender de midler, der måtte være til rådighed i den akademiske verden for at få medarbejdere med status som professorer til at besvare spørgsmål, der vedrører en opgave, som også Århus Universitet må være interesseret i er løst fagligt og etisk forsvarligt.

Med venlig hilsen

Finn Held
Seminarielektor
Aprilvej 24 2730 Herlev

 

This entry was posted in Artikler & Dokumenter, Korrespondance med professor Christensen og professor Revsbech. Bookmark the permalink.